Μοριακή Βιολογία > Διαγνωστικά Κιτ

FV/PTH/MTHFR μοριακή ταυτοποίηση μεταλλαγής του Factor V/ Prothrombin/ MTHFR
FV/PTH/MTHFR μοριακή ταυτοποίηση μεταλλαγής του Factor V/ Prothrombin /MTHFR C677T & A1298C
THROMBO μοριακή ταυτοποίηση μεταλλαγής του Factor V/ FV-HR2/ Prothrombin / MTHFR C677T & A1298C & PAI-1
CVD μοριακή ταυτοποίηση 12 μεταλλαγών Factor V/ FV-HR2/Prothrombin/ MTHFR C677T & A1298C/Factor XIII/β-Fibrinogen/PAI-1/HPA1/ACE/ApoB & ApoE
Cytochrom P450 μοριακή ταυτοποίηση μεταλλαγής CYP2C19, CYP2C9
Apo E + Apo B μοριακή ταυτοποίηση μεταλλαγής του ApoE & ApoB
A1-antitrypsin μοριακή ταυτοποίηση μεταλλαγής της A1-antitrypsin
Haemochromatosis μοριακή ταυτοποίηση μεταλλαγής της αιμοχρωμάτωσης C282Y, H63D
Haemochromatosis μοριακή ταυτοποίηση 18 μεταλλαγών της αιμοχρωμάτωσης
β-Globin Strip μοριακή τυποποίηση 22 μεταλλαγών της β-σφαιρίνης
FMF strip μοριακή ταυτοποίηση 12 μεταλλαγών του παράγοντα MEFV
Gaucher disease μοριακή ταυτοποίηση 8 μεταλλαγών του γονιδίου GBA
CFTR 19 μοριακή τυποποίηση 19 μεταλλαγών της ινοκυστικής νόσου
CFTR 17 μοριακή τυποποίηση 17 μεταλλαγών της ινοκυστικής νόσου
   
HLA-ABC SSP μοριακή τυποποίηση των HLA-ABC αλληλόμορφων
HLA-AB/DR SSP μοριακή τυποποίηση των HLA-AB & DRB1 αλληλόμορφων
HLA-DR/DQ SSP μοριακή τυποποίηση των HLA-DRB1 & DQB1 αλληλόμορφων
HLA-DRB1 SSP μοριακή τυποποίηση των HLA-DRB1 αλληλόμορφων
HLA-DQA1 SSP μοριακή τυποποίηση των HLA-DQA1 αλληλόμορφων
HLA-B27 SSP μοριακή τυποποίηση των HLA-B 27 αλληλόμορφων
CYTOKINES SSP μοριακή τυποποίηση των πολυμορφισμών σε 13 γονίδια κυτοκινών
KIR SSP μοριακή τυποποίηση των πολυμορφισμών KIR
   
HPV screening μοριακή τυποποίηση του HPV High risk & Low risk
HPV typing μοριακή τυποποίηση του HPV 6,11,16,18,45, 30s, 50s, High & Low risk
HPV type μοριακή τυποποίηση 25 υποτύπων του HPV
STD μοριακή ανίχνευση 5 κοινών παθογόνων σεξουαλικών νοσημάτων HPV HR/LR, HSV 1/2, Chlamydia, Naesseria, Trep. Pallidum
CAP Bacterial μοριακή ανίχνευση 6 συχνών παθογόνων μικροοργανισμών Streptococcus, Haemophilus, Chlamydia, Mycoplasma, Legionella
CAP resistance μοριακή πιστοποίηση ανθεκτικότητας του Streptococcus pneumoniae
Periodontitis μοριακή ανίχνευση 5 παθογόνων μικροοργανισμών
Chlamydia μοριακή ανίχνευση χλαμυδίων
   
ZR-Quick g DNA απομόνωση DNA από αίμα και άλλα βιολογικά υλικά
ZR-Viral DNA απομόνωση ιϊκού DNA από αίμα
Mini RNA isolation απομόνωση RNA από αίμα και άλλα βιολογικά υλικά
DNA isolation απομόνωση DNA από αίμα για τυποποίηση HLA

Ενημερωτικό υλικό

CAP BACTERIAL
 HPV TYPING
 SSP TYPING BROCHURE
 THROMBO TYPE PLUS
 Y CHROMOSOME DATASHEET